De första idéerna formas

De första tankarna kring att bygga villor på golfklubbens mark uppstod runt 2007 då Golfsverige upplevde en dramatisk nedgång av antalet golfare. Många medlemmar lämnade klubben och krävde sina medlemslån tillbaka, och vi hamnade då i ett kärvt ekonomiskt läge. 2008 lämnade Kävlinge GK därför in en ansökan om förhandsbesked angående möjligheten att bygga ett mindre antal villor längs med befintlig bebyggelse. Vi begärde samtidigt att ärendet skulle beaktas i den kommande översiktsplanen. Båda ansökningarna avslogs våren 2009 med motiveringen att området ligger för nära Konvex, att området delvis är planerat för allmän gång- och cykelväg, att den nuvarande avgränsningen av tätorten fungerar bra samt att ansökan strider mot gällande detaljplan.

För att rädda ekonomin genomförde klubben istället en lyckad spelrättskonvertering och bolagisering. Vi kunde dock inte riktigt släppa vad vi tyckte var en god idé, även om kommunen gett oss ett negativt svar. Vi lyfte blicken och började skissa på ett koncept som även skulle inbegripa ett rekreationsområde som skulle locka besökare även utanför golfen.

Naturområde Åboda Park

Under åren som följde utarbetade vi så det omfattande projektförslaget Åboda Park. Vårt förslag innebar ett gränsöverskridande samarbete mellan golfklubben och kommunen där målsättningen var att öka tillgängligheten till rekreationsytor och skapa fri passage längs Kävlingeån, och att skapa en attraktiv boendemiljö genom nybyggnation. Förslaget innebar att golfklubben inom sitt befintliga markområde upplät mark för:

 • En asfalterad gång- och cykelväg längs ån
 • Utsiktsplatser för fågelskådning
 • Bryggor för fiske
 • Grillplatser
 • Våtmarker och gäddammar
 • Informationsplats för Slaget vid Lund
 • Villatomter för bebyggelse

De ekonomiska förutsättningarna var att golfklubben skulle upplåta marken längs ån utan ersättning. Anläggandet av gång- och cykelväg, utsiktsplatser, bryggor, våtmarker, gäddammar och informationsplats skulle bekostas av kommunen, regionen eller genom olika fonder och bidrag. Däremot kunde golfklubben bidra med viss arbetskraft. Tomtmarken skulle säljas till en exploatör som ansvarade för byggnation och försäljning av villorna. Förslaget innebar därmed inte någon finansiell risk för vår golfklubb.

Förslaget omfattade drygt 25 villatomter och byggnationen skulle ske på två områden. Dels nedanför befintlig gång- och cykelväg bakom 9:ans tee, och dels på en remsa längs befintlig villabebyggelse, bakom 1:ans green och 2:ans tee. Det förstnämnda området låg inom strandskyddet och skulle därmed kräva dispens för att kunna bebyggas.

Förslaget presenteras för kommunen

I september 2013 presenterades projektet för kommunalrådet Pia Almström (m), kommundirektör Mikael Persson, samt kanslichefen Mats Svedberg. Beskedet som gavs var att det inte kunde ges dispens för strandskyddet, att byggnationen inte fanns med i gällande översiktsplan samt att gång- och cykelväg, bryggor, grillplatser etc inte var budgeterat eller prioriterat av kommunen.

Klubben jobbar vidare med omarbetat förslag

Med det negativa beskedet från kommunen, beslutade klubben att ta fram en reviderad begäran om planbesked, där vi exkluderade gång- och cykelvägen, bryggor etc, samt villorna inom strandskyddet. Under 2015 presenterades det omarbetade förslaget för de politiska partierna, berörda kommunala tjänstemän, grannar samt klubbens medlemmar.

Det nya och avskalade förslaget innebar endast byggnation av tio villor på området bakom 1:ans green och 2:ans tee längs befintlig bebyggelse. En intressent som var villig att köpa marken och finansiera byggnationen knöts till projektet. Enligt kalkylen beräknades nettoresultatet för golfklubben till 3,6 miljoner.

Fortsatt nej från kommunen

I slutet av 2015 inlämnades en begäran om planbesked med det reviderade förslaget om endast tio villor. I april 2016 avslog Kommunstyrelsen klubbens begäran med motivering att 26 närboende hade protesterat i namninsamling, att projektet inte fanns med i gällande översiktsplan, samt att byggnationen skulle innebära trafikmässiga avväganden. I juni 2016 avslog Miljö- och byggnadsnämnden klubbens begäran med samma motivering. Liberalerna och Centerpartiet reserverade sig mot besluten i båda instanser.

Ytterligare justeringar från klubbens sida

Efter diskussion med den nye detaljplanechefen hösten 2017, lämnade klubben in en ny ansökan om planbesked i januari 2018. Vår ansökan har återigen justerats på några punkter för att tillmötesgå grannarna och kommunen ytterligare. Dagvattenavrinning flyttas från enskilda tomter till gemensamt ägd mark, och inkluderar en fördröjningsdamm. Som ett alternativ till tillfart via Stationsgatan, har ett förslag med tillfartsväg från Harrievägen lagts in i planen. Avståndet mellan de nya husen har ökat samtidigt som husen har placerats i en böjd linje för att öka avståndet till befintlig bebyggelse.

I samband med vår nya ansökan skickade golfklubben också ett brev till alla politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige, med önskemål om att få besked om deras ställningstagande till våra planer. Vi bad också att få veta hur motiveringen löd.

 • Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna samt Miljöpartiet de gröna svarade att de ställer sig positiva till vår ansökan.
 • Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har inte svarat på vårt brev, trots påminnelse från vår sida.

”Kristdemokraterna i Kävlinge ser positivt på klubbens begäran om planbesked för byggnation av villor på Stora Harrie 6:12. Vi kommer därför att förorda ert nya, reviderade förslag.”
– Kristdemokraterna, 25 januari 2018

”Vi var positiva till förslaget redan när det behandlades 2016 och lämnade följande reservation till kommunstyrelsens avslagsbeslut: Liberalerna i Kävlinge ser positivt på ett bifall till ansökan. Vi anser att förslaget ger möjlighet att tillföra fler bostäder i en vacker miljö. Vår kommun behöver fler bostäder och detta förslaget innehåller 10 tomter. Översiktsplanen är bara rådgivande och behovet av bostäder är stort, därför finner vi inget hinder för att ge er ett positivt planbesked. Vi står fast vid vår ståndpunkt från 2016.”
– Liberalerna, 26 januari 2018

”Vilket trevligt brev vi i Centerpartiet har fått från er. Som ni säkert vet ser vi positivt på att utveckla området, både med fler bostäder och med utvecklingen av Åboda park. Ärendet har diskuterats hos oss i partiet under flera tillfällen och vi har skrivit om det i positiva ordalag i ett medlemsbrev. Det har också diskuterats i kommunstyrelsens beredning, både när ni var på besök hos oss och vid ett ytterligare tillfälle. Vi röstade för ett positivt planbesked när det var uppe för beslut i kommunstyrelsen. Centerpartiet har hela tiden ställt sig positiva, men har hitintills inte fått med oss en tillräcklig stor majoritet bland de andra partierna. Det är svårt att sia om framtiden, vi får väl se hur de andra partierna ställer sig till ert omarbetade förslag.”
– Centerpartiet, 9 februari 2018

Vi efterlyser en objektiv utredning

Ansökan ska behandlas på ett planutskottsmöte i april 2018. I planutskottet finns fem beslutande ledamöter: ordförande Pia Almström (M), Thomas Lövskog (M), Catrin Tufvesson (S), Jan Svensson (S) samt Carina Ingelsson (L). Risken för ett nytt avslag ser ut att vara stor.

Som vi ser på saken är det egentligen frågan om ett enkelt planärende, eftersom det redan finns en detaljplan och det enbart handlar om tio tomter och en förtätning. Ärendet berör ny markanvändning av gällande detaljplan och därmed finns det inga formella krav att gå via en översiktsplan. Syftet med att upprätta en detaljplan är att utreda och tillvarata allmänna och enskilda intressen. Om vår ansökan om planbesked avslås, blockerar kommunen möjligheten att göra en objektiv utredning av dessa intressen.

Istället har vi hamnat i ett moment 22:

 • 2009 fick klubben avslag om att ta med projektet i kommunens nya översiktsplan eftersom det inte fanns med i gällande detaljplan.
 • 2016 säger man att man inte kan ändra detaljplanen eftersom projektet inte finns med i gällande översiktsplan.

I linje med kommunens strategiska mål

Byggnationen kan komma att försämra utsikten för de närmaste sex grannarna. Däremot kan vi inte se att det skulle vara ett giltigt skäl att hindra exploatering av marken. Om man endast tar hänsyn till grannars eventuellt beskurna utsikt kan inga tätorter expandera, och det finns exempel under senare år där kommunen tillåtit nybyggnation alldeles inpå befintliga boenden. Gator samt VA- och elinstallationer är framdragna till området och delar av området är redan avsatt som framtida gång- och cykelväg.

Tvärtom anser vi att villabebyggelsen på vår mark uppfyller flera av de strategiska mål som Kävlinge har satt upp för värdeskapande stadsutveckling:

 • Förtätning nära stadskärnan
 • Bebyggelse nära ån och rekreationsområden
 • Byggandet av central småstad
 • Tar ej högklassig jordbruksmark i anspråk

Har du frågor om Åboda Park är du välkommen att kontakta Rolf Törnblom, vice ordf. Kävlinge GK, VD Kävlinge Golfbana AB, tel. 0721-86 80 03.